Regulamin

Sebastian Pilates Studio

REGULAMIN STUDIA

  1. PODSTAWOWE DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Nowy klient – osoba, która po raz pierwszy korzysta z zajęć (sesji) w Sebastian Pilates Studio.
Stały klient – osoba, która skorzystała minimum raz z usług Sebastian Pilates Studio.
Uczestnik zajęć – nowy lub stały klient, osoba biorąca udział w zajęciach.
Sebastian Pilates Studio – zwany dalej SPS, miejsce w lokalizacji 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul Armii Krajowej 1 K gdzie odbywają się ćwiczenia.


Sesje ćwiczeń odbywają się wg grafika zajęć zamieszczonego na stronie www.sebastianpilates.pl i aplikacji mobilnej.
Uczestnik zajęć w SPS bierze w nich udział dobrowolnie i na własną odpowiedzialność, a także oświadcza, iż nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań, w tym zdrowotnych, do wykonywania ćwiczeń fizycznych.
Osoba uczestnicząca w zajęciach musi poinformować trenera o swoim stanie zdrowia, szczególnie wtedy, kiedy bierze w nich udział po raz pierwszy, jest po urazie, kontuzji lub w danym dniu ma dolegliwości zdrowotne.
Uczestnik zajęć ćwiczy bez obuwia. Zalecane są ćwiczenia na boso lub w specjalnych antypoślizgowych skarpetach do pilatesu do nabycia we własnym zakresie.
Osoba biorąca udział w zajęciach oświadcza, że będzie wykonywała ćwiczenia w sposób zgodny z instrukcjami trenera.
Każde niezastosowanie się do wytycznych trenera niesie za sobą ryzyko doznania urazu lub wystąpienia kontuzji.
Zabrania się samodzielnego wykonywania ćwiczeń z drobnym sprzętem (np.: kółko, wałek, taśmy, dysk, piłki, itp.) oraz na dużym sprzęcie (np.: reformer) bez nadzoru trenera.
SPS zapewnia wszelki sprzęt niezbędny do realizacji ćwiczeń.
SPS nie odpowiada za rzeczy pozostawione w jego siedzibie bez opieki.
SPS rekomenduje powstrzymanie się od spożycia obfitych posiłków na półtorej godziny przed uczestnictwem w zajęciach.

 

2. OPŁATY ZA KARNETY

Studio SPS dysponuje aplikacją internetową i mobilną, w której klient wybiera konkretny karnet uzależniony od ilości sesji (wejść).
Uczestnik zajęć jest zobowiązany po wyborze karnetu dokonania opłaty za wybrany przez siebie karnet przelewem bankowym na konto Sebastian Pilates Studio o numerze 60 1870 1045 2078 1063 8197 0001 Nest Bank.
Uczestnik zajęć bierze w nich udział na podstawie karnetu z wykupioną ilością sesji w okresie ważności karnetu.
Klient jest zobowiązany do terminowego dokonywania opłat za wykupione karnety.
Dla stałych klientów SPS rekomenduje dokonanie opłaty za karnet w dniu wyboru karnetu lecz nie później niż maksymalnie w ciągu 3 dni od daty zakupu. W przeciwnym razie karnet zostaje anulowany i nie ma możliwości wzięcia udziału w zajęciach do momentu dokonania opłaty za karnet.
Dla nowych klientów SPS wymaga wniesienia opłaty z góry za zajęcia przed odbyciem pierwszej sesji zajęć.
Opłacony karnet za ćwiczenia jest przypisany do osoby, na która go nabyła, zatem nie ma możliwości wykorzystania go przez inną osobę.
Informacja o cenach poszczególnych karnetów dotyczących zajęć oraz czasie ich ważności znajduje się w cenniku SPS.
Rezerwacja zajęć przez aplikację lub stronę www są możliwe tylko po wyborze karnetu i wniesieniu opłaty za zajęcia.

 

3. ZAJĘCIA

Każdy nowy klient przed pierwszą sesją zajęć zobowiązany jest do „zapisania się do SPS” za pomocą strony internetowej lub aplikacji mobilnej.
Każdy stały klient kupujący nowy karnet od 01.11.2022r przed pierwszą sesją zajęć zobowiązany jest do „zapisania się do SPS” za pomocą strony internetowej lub aplikacji mobilnej.
Data i termin zajęć grupowych lub indywidualnych są ustalane przez aplikację mobilną lub stronę www.
Każdy klient ma możliwość dokonania zapisu na zajęcia za pomocą strony www, aplikacji oraz osobiście również w recepcji SPS .
Termin ważności karnetów liczony jest od daty zakupu, która jest równoznaczna z dokonaniem wyboru karnetu w aplikacji lub na stronie www. Dotyczy to zarówno karnetów dla zajęć z sesjami grupowymi jak i indywidulanymi.
Każde zajęcia można odwołać minimum na 12 godzin przed ich wyznaczonym terminem przez aplikację lub stronę www SPS. W przypadku nieodwołania zajęć zostaną one rozliczone z bieżącego karnetu zmniejszając liczbę dostępnych dla danego klienta zajęć.
Jeżeli natomiast SPS samo odwoła zajęcia z powodu nieobecności trenera lub z przyczyn nie leżących po stronie SPS, klientowi nie zostaną rozliczone zajęcia z posiadanego karnetu.

 

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

SPS nie ponosi żadnej odpowiedzialności ubezpieczeniowej w stosunku do uczestników zajęć wynikającej z tytułu NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków).
Każdy z klientów uczęszczających do SPS może samodzielnie ubezpieczyć się od NNW w drodze ubezpieczenia indywidualnego lub grupowego u wybranego przez siebie ubezpieczyciela.

 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Osoba będąca uczestnikiem zajęć ma prawo do złożenia w formie pisemnej reklamacji w terminie siedmiu dni od wystąpienia zdarzenia, które jest podstawą reklamacji. SPS rozpatrzy reklamację w terminie trzydziestu dni od jej otrzymania.
Każdy klient, oświadcza, że miał prawo i obowiązek zapoznania się z regulaminem SPS oraz akceptuje powyższy regulamin zobowiązując się do jego przestrzegania.

Przewiń na górę